Akshay Ramakrishnan
Busam Sai Sneha
Vaishnavi Balaji
Sai Aravind G
Athithya Narayanan B
Priyanka Budivarthi
Externalrelations.daksh@sastra.ac.in
otc.daksh@sastra.ac.in
operations_logistics.daksh@sastra.ac.in
finance.daksh@sastra.ac.in
athithya152@gmail.com
chairman.daksh@sastra.ac.in